میکروبیوم دهان چیست؟

سلول های ایمنی

میکروبیوم دهان

میکروبیوم چیست؟ مطالعات و تحقیقات پزشکی ارتباط بین میکروبیوم دهان و از دست دادن طبیعی استخوان آلوئول را نشان می‌دهد.

در این مقاله مطالبی کاربردی در این رابطه نوشته شده است.

میکروبیوم انسان – مجموعه ای از باکتری ها، ویروس ها و قارچ هایی که روی و درون ما زندگی می کنند. این مجموعه به طور قابل توجهی به سلامت ما کمک می کند. در واقع، چندین مطالعه اخیر نقش میکروبیوم را در تنظیم سلول‌های ایمنی که بر سلامت استخوان تأثیر می‌گذارند، نشان داده‌اند.

مطالعات در رابطه با میکروبیوم انسان

برای یافتن اطلاعات بیشتر، محققان دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی که ارتباط سیستم اسکلتی و ایمنی را مطالعه می کنند، تاثیر میکروبیوم دهان را بر استخوان آلوئول بررسی کرده اند.

استخوان آلوئولی که معمولاً به عنوان استخوان فک شناخته می شود، یک بافت استخوانی منحصر به فرد است. این بافت دندان های ما را در خود جای داده و از آنها حمایت می کند.

نتایج آن‌ها نشان داد که میکروب های سالم در دهان زیرمجموعه ای از سلول های ایمنی را در مغز استخوان آلوئول فعال می کند. این‌ها سلول های استئوکلاستیک را که مسئول تجزیه استخوان هستند، ارتقا می دهند. در ادامهاین پژوهش مشخص گردید که  کاهش میکروبیوم سالم دهان، با استفاده از دهانشویه و ضدعفونی، در برابر این از دست دادن استخوان در مدل‌های بالینی محافظت می‌کند. این امر ارتباط مستقیمی بین میکروب‌های دهان و کاهش طبیعی استخوان آلوئولی وجود دارد.

میکروبیوم

تاثیر میکروبیوم بر رابطه متقابل بین سیستم ایمنی

پروفسور  Chad M. Novince دانشیار در کالج‌های پزشکی و دندانپزشکی این. وی در رابطه با تاثیر میکروبیوم بر رابطه متقابل بین سیستم ایمنی و استخوان ها و متابولیسم سلول‌های استخوانی مطالعه می‌کند.

او گفت: نکته جذاب برای من این است که ما توانستیم نشان دهیم که میکروبیوتای دهانی ارتباط بین سلول‌های ایمنی و سلول‌های استخوانی را تعدیل می‌کند. این امر جدا از سایر جوامع میکروبیوتا که بر سلامت استخوان آلوئولی تأثیر می‌گذارند رخ می‌دهد. (استخوان آلوئولی به دلیل نقش آن در حمایت از دندان‌ها با سایر بافت های استخوانی متفاوت است.)

پیش از این، آزمایشگاه پروفسور نوینس از مدل‌های موش با میکروبیوتای مشخص استفاده می‌کرد. این آزمایش‌ها نشان می‌داد که میکروب‌های مشترک خاص در روده می‌توانند بر رشد طبیعی اسکلتی و هموستاز تأثیر بگذارند.

در مطالعه حاضر، آنها بر روی حفره دهان تمرکز کردند – فضای منحصر به فردی که در آن میکروب‌های مستعمره دهان در نزدیکی استخوان آلوئولی زیرین قرار دارند.

در این تحقیق، اطلاعات کمی در مورد چگونگی تأثیر متقابل بین میکروب ها و سلول های ایمنی در حفره دهان در مقایسه با سایر مکان های آناتومیک بر سلامت استخوان آلوئول وجود داشت.

میکروبیوم

میکروب ها و سلول های ایمنی بدن

به منظور درک بیشتر تعامل بین میکروب‌ها و سلول‌های ایمنی در حفره دهان، آزمایشگاه Novince دو تکنیک جدید را پیشگام کرد.

اولین تکنیک شامل جمع‌آوری ابتکاری مغز استخوان از فک پایین موش بود که محققان را قادر ساخت تا مطالعات عمیقی بر روی سلول‌های ایمنی در استخوان آلوئول انجام دهند.

روش دوم شامل ایجاد یک مدل جدید برای تخلیه میکروب‌ها از حفره دهان موش ها بود. این تیم از یک اسفنج زایمان منحصر به فرد مملو از کلرهگزیدین، یک ماده ضدعفونی‌کننده برای شستشوی دهان موش ها استفاده کردند.

با در دست داشتن این نوآوری ها، از شستشوی کلروهگزیدین برای تخلیه میکروبیوتای دهان استفاده شد. سرکوب بار میکروبی مشترک در حفره دهان، در حالی که میکروبیوتای مشترک را در سایر مکان‌ها تغییر نمی‌داد، پاسخ ایمنی در مغز استخوان آلوئول را تضعیف می‌کرد.

این پاسخ ایمنی ضعیف، سلول‌های استئوکلاست جذب‌کننده استخوان را سرکوب می‌کند. این فرایند یک اثر محافظتی کلی بر از دست دادن استخوان آلوئولی داشت. و به طور طبیعی به دلیل بار میکروب‌های مشترک رخ می‌دهد.

سلول های ایمنی

نقش سلول های ایمنی

تجزیه و تحلیل مغز استخوان در فک پایین موش‌ها نشان داد که زیرمجموعه‌ای از سلول‌های ایمنی با حضور میکروب‌های دهانی مشترک فعال می‌شوند. یک دسته مهم از سلول های ایمنی فعال سلول های دندریتیک بودند. این سلول ها مانند نگهبان های سیستم ایمنی عمل می کنند و سایر سلول های ایمنی را از وجود مهاجمان میکروبی آگاه می کنند.

سلول‌های ایمنی مهم دیگری که با حضور میکروب‌های دهانی مشترک فعال شدند سلول‌های T کمکی CD4+ بودند. این سلول‌ها به هماهنگ کردن پاسخ ایمنی در طول عفونت کمک می کنند. در نهایت، این سلول های ایمنی از استئوکلاست ها پشتیبانی می کنند.

این داده‌ها روی هم یک مسیر کاملاً هماهنگ را نشان می‌دهند که در آن میکروب‌های دهانی مشترک بر سلامت استخوان آلوئول تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، کاهش بار میکروب های مشترک در دهان از طریق شستشوی ضد عفونی کننده دهان، از از دست دادن استخوان آلوئولی جلوگیری می کند. این فرایند می‌تواند پیامدهای بالینی مهمی در حرکت رو به جلو داشته باشد.

گفت: “ما توانستیم نشان دهیم که میکروبیوم کامنسال دهان تاثیر می‌گذارد. روی هموستاز استخوان آلوئول از طریق مکانیسم‌های ارتباط بین سیستم ایمنی و اسکلتی که متمایز از مکانیسم تحریک ایمنی توسط میکروبیوم است.  پروفسور نوینس گفت: دهان را به سطوح پایین‌تری اگر بتوانیم میکروبیوم سالم دهان را به سطوح پایین‌تری سرکوب کنیم، می‌تواند به محافظت در برابر از دست دادن استخوان آلوئولی حتی در شرایط سلامت کمک کند.

آزمایش میکروبیوم

آزمایش‌های میکروبی

پیش از این، آزمایشگاه Novince از مدل‌های موش با میکروبیوتای مشخص استفاده می‌کرد و نشان می‌داد که میکروب‌های کامنسال  خاص در روده می‌توانند بر رشد طبیعی اسکلتی و هموستاز تأثیر بگذارند.

در مطالعه حاضر، آنها بر روی حفره دهان تمرکز کردند فضای منحصر به فردی که در آن میکروب های دهان در نزدیکی استخوان آلوئولی زیرین قرار دارند. اطلاعات کمی در مورد چگونگی تأثیر متقابل بین میکروب ها و سلول های ایمنی در حفره دهان در مقایسه با سایر مکان های آناتومیک بر سلامت استخوان آلوئول وجود داشت.

به منظور درک بیشتر تعامل بین میکروب ها و سلول های ایمنی در حفره دهان، آزمایشگاه Novince دو تکنیک جدید را پیشگام کرد. اولین تکنیک شامل جمع‌آوری ابتکاری مغز استخوان از فک پایین موش بود که محققان را قادر ساخت تا مطالعات عمیقی بر روی سلول‌های ایمنی در استخوان آلوئول انجام دهند.

روش دوم شامل ایجاد یک روش جدید برای تخلیه میکروب ها از حفره دهان موش ها بود. این تیم از یک اسفنج منحصر به فرد مملو از کلرهگزیدین، یک ماده ضد عفونی کننده که برای درمان التهاب لثه استفاده می شود، برای شستشوی دهان موش ها استفاده کردند.

استفاده از کلرهگزیدین در آزمایش ها

با در دست داشتن این نوآوری ها، تیم از محلول  کلرهگزیدین برای تخلیه میکروبیوتای کامنسال  دهان استفاده کرد. سرکوب بار میکروبی مشترک در حفره دهان، در حالی که میکروبیوتای کامنسال را در سایر مکان‌ها تغییر نمی‌دهد، پاسخ ایمنی در مغز استخوان آلوئول را تضعیف می‌کند.

این پاسخ ایمنی ضعیف، سلول‌های استئوکلاست جذب‌کننده استخوان را سرکوب می‌کند، که یک اثر محافظتی کلی بر از دست دادن استخوان آلوئولی داشت که به طور طبیعی به دلیل بار میکروب‌های مشترک رخ می‌دهد.

تجزیه و تحلیل مغز استخوان در فک پایین موش‌ها نشان داد که زیرمجموعه‌ای از سلول‌های ایمنی با حضور میکروب‌های دهانی کامنسال  فعال می‌شوند. یک دسته مهم از سلول های ایمنی فعال سلول های دندریتیک بودند. این سلول ها مانند نگهبان های سیستم ایمنی عمل می کنند و سایر سلول های ایمنی را از وجود مهاجمان میکروبی آگاه می کنند.

سلول‌های ایمنی مهم دیگری که با حضور میکروب‌های دهانی کامنسال فعال شدند سلول‌های T کمکی CD4+ بودند. این سلول ها به هماهنگ کردن پاسخ ایمنی در طول عفونت کمک می کنند. در نهایت، این سلول های ایمنی از استئوکلاست ها پشتیبانی می کنند.

میکروبیوم و استخوان و دندان

سایر نکات:

این داده‌ها روی هم یک مسیر کاملاً هماهنگ را نشان می‌دهند که در آن میکروب‌های دهانی کامنسال بر سلامت استخوان آلوئول تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، کاهش بار میکروب های کامنسال در دهان از طریق ضد عفونی دهان، از دست دادن استخوان آلوئولی جلوگیری می کند. این امر می تواند پیامدهای بالینی مهمی در حرکت رو به جلو داشته باشد.

ما توانستیم نشان دهیم که میکروبیوم کامنس

ال  دهان از طریق مکانیسم های تعاملی بین سیستم ایمنی و اسکلتی بدن  که از میکروبیوم سیستمیک متمایز است، هموستاز استخوان آلوئول را تحت تاثیر قرار می دهد.  نوینس گفت اگر بتوانیم میکروبیوم سالم دهان را به سطوح پایین‌تری سرکوب کنیم، می‌تواند به محافظت در برابر از دست دادن استخوان آلوئولی حتی در شرایط سلامت کمک کند.

این گزارش اولین تحقیقی است که نشان می‌دهد کلرهگزیدین از دست دادن طبیعی استخوان آلوئولی را کاهش می‌دهد. همچنین شستشوی دهانی ضد عفونی‌کننده می‌تواند از سلامت استخوان آلوئولی و هموستاز حمایت کند. برای اطمینان از ایمن و مؤثر بودن این درمان بالقوه، مطالعات آینده با هدف توصیف بهتر تعامل بین میکروبیوم، سلول‌های ایمنی و استخوان ضروری است.

دهان و دندان

اگرچه به طور کلی میکروارگانیسم‌های دهان را با دهانشویه از بین می‌بریم، اما تعیین این‌که کدام میکروب‌های خاص واقعاً عامل این از بین رفتن استخوان آلوئولی هستند بسیار مهم است. هاتاوی شریدر می‌گوید: مغز استخوان آلوئولی یک محیط منحصر به فرد است. این اولین قدم در درک تعاملات بین میکروب های دهان و سلول های ایمنی است. که برای ارتقای سلامت استخوان مهم است. 

سوالات خود را با کارشناسان نانوسیل در میان بگذارید.
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x