گندزدا، میکروب کش و واکس خودرو 250cc

65,000 تومان

ضدعفونی کننده داخل خودرو نانوسیل
گندزدا، میکروب کش و واکس خودرو 250cc

65,000 تومان

 

  • عدم ایجاد حساسیت پوستی، چشمی و تنفسی
  • دوستدار محیط زیست
  • غیر قابل اشتعال
  • عدم نیاز به آبکشی