نانوسیل دی 2 پلاس هوا و سطوح 5 لیتری

1,350,000 تومان

نانوسیل دی 2 پلاس هوا و سطوح 5 لیتری

1,350,000 تومان

غلیط و با صرفه (پیش از مصرف باید به نسبت 1 به 9 باید رقیق شود).

تنها ضدعفونی کننده با قابلیت مه پاشی در محیط (برای مه پاشی، باید به نسبت 1 به 40 رقیق شود).

بدون هیچگونه عوارض پوستی، تنفسی و چشمی.